thực vật

thực vật giúp bảo vệ sức khỏe Việc thêm category vào cũng không ảnh hưởng xấu gì. Chỉ có điều là nếu không có thì thường sẽ tốt hơn.
2. Có cách xóa, mấy cái này thì bên phía GTV mình toàn làm code từ ban đầu hoặc điều chỉnh trong hosting để chuẩn Physical & Virtual Silo. Do làm mấy plugin khác của wordpress thì thường không chuẩn được Physical Silo mấy.

Việc thêm category vào cũng không ảnh hưởng xấu gì. Chỉ có điều là nếu không có thì thường sẽ tốt hơn.
2. Có cách xóa, mấy cái này thì bên phía GTV mình toàn làm code từ ban đầu hoặc điều chỉnh trong hosting để chuẩn Physical & Virtual Silo. Do làm mấy plugin khác của wordpress thì thường không chuẩn được Physical Silo mấy.

Việc thêm category vào cũng không ảnh hưởng xấu gì. Chỉ có điều là nếu không có thì thường sẽ tốt hơn.
2. Có cách xóa, mấy cái này thì bên phía GTV mình toàn làm code từ ban đầu hoặc điều chỉnh trong hosting để chuẩn Physical & Virtual Silo. Do làm mấy plugin khác của wordpress thì thường không chuẩn được Physical Silo mấy.